Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030


 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 khóa XI (10/2013) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo khẳng định quan điểm: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng. Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo”…

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ban hành Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 về Đại học quốc gia. Nghị định nêu rõ: “Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển”. Bên cạnh đó, Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia theo hướng trao quyền tự chủ cao và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã ban hành và thực hiện thành công Chiến lược phát triển giai đoạn 2007 – 2012, tầm nhìn 2020, Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến 2020. Việc thực hiện thành công hai chiến lược quan trọng này đã giúp Nhà trường phát triển bền vững cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nâng cao và khẳng định vị thế quan trọng của một trong hai trung tâm đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học; thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch Chiến lược Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 với tầm nhìn “hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ, văn hoá và tri thức Việt Nam”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xây dựng và công bố Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030.

Đây là văn bản nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, Chính phủ, định hướng chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với tư cách là một thành viên tích cực của hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và của giáo dục đại học Việt Nam.

Văn bản này là cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm học của Trường; là cơ sở pháp lý và định hướng để các khoa, bộ môn, phòng, ban, trung tâm, đoàn thể trong trường xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động cụ thể của từng đơn vị.
 

Các văn bản của chiến lược bao gồm:
Quyết định của ĐHQG-HCM phê duyệt KHCL giai đoạn 2016-2020: tải tại đây
Quyết định công bố KHCL Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020: tải tại đây
Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030: tải tại đây
LOGFRAME kèm theo Chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030: tải tại đây
Phụ lục kèm theo chiến lược:  tải tại đây 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.