I. PHẦN CƠ CẤU TỔ CHỨC:

I. Cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức – Cán bộ, bao gồm:

1. Tổ chức đảng và đoàn thể:

  • Chi bộ Tổ chức – Hành chính
  • Công Đoàn bộ phận Tổ chức – Cán bộ

2. Chính quyền:  • Trưởng phòng phụ trách chung.
  • Phó Trưởng phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
  • Phó Trưởng phòng phụ trách công tác chế độ chính sách.
  • Các chuyên viên: chuyên viên  phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; chuyên viên phụ trách công tác tổng hợp, thống kê; chuyên viên phụ trách công tác hợp đồng, thi đua-khen thưởng, kỷ luật và chuyên viên phụ trách công tác chế độ chính sách.

II.  PHẦN NHÂN SỰ:

 STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH  EMAIL 
 

 1 TS. Hoàng Hà  Trưởng phòng  Phụ trách chung   Hoangha@hcmussh.edu.vn
 
 2 ThS. Đỗ Thị Thúy Hằng
Phó Trưởng phòng 

Phụ trách công tác chế độ chính sách

 dtthuyhang@hcmussh.edu.vn 

 3 ThS. Hồ Quang Trinh Phó Trưởng phòng Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật  trinhhoquang@hcmussh.edu.vn
 4 CN. Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên Phụ trách công tác nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng  hangnguyen@hcmussh.edu.vn

 5 CN. Đỗ Quang Chiến Chuyên viên Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật và hợp đồng  quangchien@hcmussh.edu.vn
 
 6 CN. Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên Phụ trách công tác chế độ chính sách   ntthuhien@hcmussh.edu.vn

 7 ThS. Võ Thanh Tuyền Chuyên viên Phụ trách công tác tổng hợp - thống kê  vothanhtuyen@hcmussh.edu.vn  


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.