PHÒNG TỔ CHỨC – CÁN BỘ

1. Giới thiệu chung.
Phòng Tổ chức – Cán bộ được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-XHNV-TCHC ngày 09/01/2012 trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức – Hành chính cũ.
Phòng có 01 Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung các công việc của phòng và công tác bảo vệ nội bộ của Trường; 02 phó Trưởng phòng phụ trách các công tác chính sách, nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơ cấu tổ chức. Phòng có 04 chuyên viên thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng.

2. Chức năng.
Phòng Tổ chức – Cán bộ là một đơn vị chức năng trong cơ cấu phòng ban thuộc bộ máy tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Phòng Tổ chức – Cán bộ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Nhà trường.

3. Nhiệm vụ.
a. Công tác tổ chức bộ máy
Xây dựng kế hoạch phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Nhà trường.
Tổ chức thực hiện các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Trường.
Xây dựng các quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng/ban chức năng, các quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trong Trường.
b. Công tác tổ chức nhân sự
Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường.
Thực hiện và giám sát việc chấp hành sự điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường.
Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà trường.
Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm các cấp lãnh đạo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh và công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng.
c. Công tác quản lý cán bộ
Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch biên chế của Nhà trường.
Tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà trường theo các quy định hiện hành.
Phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường theo các quy định hiện hành.
Thực hiện tuyển chọn, giới thiệu, cử và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các công tác khác ở trong nước và ngoài nước.
Thực hiện công tác thống kê số liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Trường phục vụ các báo cáo chính thức của Nhà trường.
d. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp và phục vụ cho yêu cầu phát triển của Nhà trường.
Thực hiện việc tuyển chọn, thu hút cán bộ khoa học trình độ cao và cán bộ quản lý giỏi về Trường làm việc.

4. Quá trình hoạt động.

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2004

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 895/QĐ/ĐHQG-HCM/TĐKT ngày 23/11/2004 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2007

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 954/QĐ-ĐHQG-TĐKT ngày 25/9/2007 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2008

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 1205/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 24/10/2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2009

Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1462/QĐ-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2010

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2013

Huân chương lao động hạng 3

Quyết định số 1658/QĐ-CTN ngày 11/9/2013 của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2015

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 15/12/2015 của Giám đốc ĐHQG-HCM


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.