08/07/2020 - 08:00 Tham dự lớp học “Nâng cao năng lực công bố công trình khoa học quốc tế theo Scopus tại ĐHQG- HCM” (Cả ngày) (Từ ngày 08/7 đến 23/7/2020)

Tham dự lớp học “Nâng cao năng lực công bố công trình khoa học  quốc tế theo Scopus tại ĐHQG- HCM”  (Cả ngày) (Từ ngày 08/7 đến 23/7/2020)

D502